Геотехника

Темељење грађевинских објеката према Еврокоду 7

Опис курса


Програм омогућава боље разумевање и самим тим ефикаснију примену Еврокода 7, у решавању проблема темељења грађевинских конструкција.
Курс је конципиран тако да се дешифрују нови концепти и правила геотехничког пројектовања на којима се заснива Еврокод 7, а који се разликују од традиционалне праксе.

Европске норме (Еврокодови) усвајањем „Правилника за грађевинске конструкције” званично ће ступити на снагу ….  и постати мандаторне техничке регулативе за пројектовање и извођење грађевинских конструкција.

Припремите се за њихово усвајање разумевањем суштинске промене у филозофији геотехничког пројектовања коју доноси Еврокод 7 – уместо традиционалног приступа пројектовања према допуштеним напонима и глобалном фактору сигурности, уводи се концепт граничних стања, где се парцијалним факторима узима у обзир неједнака непоузданост основних улазних променљивих.

Курс је намењен пројектантима - грађевинским инжењерима и инжењерима архитектуре, извођачима, инвеститорима – грађевинским фирмама,
као и свима који се баве планирањем, пројектовањем, калкулацијама и инвестицијама у високо и нискоградњи.


Научићете  Структуру, основне принципе Еврокода 7 и везу са другим Еврокодовима
  Како да се припремите за скору обавезну примену Еврокода 7
  Како ће примена Еврокода 7 утицати на домаћу праксу
  Како да примените принципе Еврокода 7 у пројектовању различитих конструктивних облика плитког и дубоког фундирања
  Како да примењујете концепте поузданости – вероватноћу лома и граничних стања
  Да примењујете метод парцијалних коефицијената сигурности
  Да дефинишете план и програм истражних радова
  Да одредите карактеристичне вредности геотехничких параметара и да формирате прорачунски модел тла
  Облике механизма лома својствене конструктивним облицима плитког и дубоког (шипови) фундирања

Предавачи


асист. Вељко Пујевић

дипломирани грађевински инжењер - руководилац курса

БИОГРАФИЈА

Програм / садржај курса


1. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНИКЕ ТЛА РЕЛЕВАНТНИ ЗА ФУНДИРАЊЕ ОБЈЕКАТА (3 часа)

а) Тотални напони, ефективни напони, порни притисци

б) Смичућа чврстоћа - Дренирана и недеренирана анализа

в) Анализа деформација – Консолидација

г) Тумачење геотехничког елабората


2. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГЕОТЕХНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА ПРЕМА ЕВРОКОДУ – ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ (2 часа)

а) Стандарди и прописи-Структура Еврокодова 

б) Концепт поузданости & Теорија вероватноће (појам карактеристичне вредности)

в) Теорија граничних стања носивости и употребљивости

г) Метод парцијалних коефицијената сигурности (прорачунске ситуације и приступи, дејства и утицаји од дејства, прорачунска и репрезентативна вредност, комбинације, својства материјала и носивости, геометријски подаци)

д) Прорачунски модел тла (план и програм истражних радова, изведени геотехнички параметри, статистичке методе случајне променљиве и карактеристична вредност геотехничких параметара )


3. ПРОРАЧУН ПЛИТКИХ ТЕМЕЉА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7 (3,5 часа)

а) Истражни радови

б) Избор дубине фундирања

в) Гранична стања & облици механизма лома

г) Носивост темељног тла - прорачунски приступи 1,2,3

д) Клизање плитких темеља

ђ) Гранична стања употребљивости - Слегање плитких темеља

е) Примери – На примеру тракастог темеља и темеља самца илустроване су основне разлике у пројектовању према важећем Правилник и Еврокоду 7


4. ПРОРАЧУН ШИПОВА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7 (3,5 часа)

а) Истражни радови 

б) Гранична стања & облици механизма лома

в) Разлике у односу на класичне методе прорачуна

г) Аксијална носивост сипова - прорачунски приступи 1,2,3, моделски и корелацијски коефицијенти

д) Пример – Илустрован је прорачун аксијалне носивости шипа на основу параметара смичуће чврстоће, као и применом резултата ЦПТ опита


Организација и цена курса

2 дана:Цена курса:

25.000,00 РСД. + ПДВ


Цена курса обухвата:

За правна лица обезбеђујемо попусте у односу на број пријављених полазника.


# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 2 10 %
2 3 - 20 20 %


Када и где?

Ускоро

https://www.grf.bg.ac.rs

Грађевински факултет у Београду
Булевар краља Александра 73, Београд