Opis kursa:

У уводном делу курса биће приказане поједине области Механике тла кључне за успешно решавање проблема фундирања. У наставку курса фокус ће бити усмерен на упознавање и  интерпретацију нових концепата и правила Еврокода 7. Објасниће се најпре концепти поузданости-вероватноће лома и граничних стања, који заузимају кључно место у фамилији Еврокодова. Даље ће бити илустрован основни прорачунски поступак за доказ граничних стања- метод парцијалних коефицијената сигурности. 

У другом делу курса приказаће се прорачун плитких и дубоких темеља(шипова) према Еврокоду7. Објасниће се како се дефинише план и програм истражних радова, како се одређују карактеристичне вредности геотехничких параметара и како се формира прорачунски модел тла. Такође, биће приказани и објашњени облици механизма лома својствени конструктивним облицима плитког и дубоког(шипови) фундирања. 

За крај предвиђено је да се презентују нумерички примери, чији је циљ да истакну разлике између важећег Правилника и Еврокода 7.

За полазнике курса предвиђен је едукативни материјал у виду скрипте која обухвата материју која се излаже у оквиру предавања и у оквиру практичног дела, тј. израде задатака.

На крају курса биће извршена евалуација програма континуиране едукације од стране полазника и подељени сертификати које издаје Грађевински факултет Универзитета у Београду.


Dužina trajanja:

2 дан-а:
2020-04-25
2020-04-27

2 дана:


Kome je namenjen:

пројектанти – грађевински и инжењери

архитектуре, извођачи, инвеститори –

грађевинске фирме, као и сви који се баве

планирањем, пројектовањем,

калкулацијама и инвестицијама у високо и

нискоградњи

Cilj kursa:

Циљ курса је да омогући полазницима боље

разумевање и последично ефикаснију

примену Еврокода 7 у решавању проблема

темељења грађевинских конструкција.

Тренинг је замишљен као један вид

дешифровања нових концепата и правила

геотехничког пројектовања на којима се

заснива Еврокод 7, а који се разликују од

традиционалне праксе.

Znanje i veštine:

Полазници ће стећи следећа знања и вештине:

1. Знања о структури, основним принципима

и интеракцији са другим Еврокодовима

2. Припрема грађевинских инжењера за

скори почетак примене Еврокода 7

3. Знања о геотехничком пројектовању

према Еврокоду 7 и српском Националном

прилогу

4. Знања о примени Еврокода 7 у

пројектовању различитих конструктивних

облика плитког и дубоког фундирања

5. Утицај захтева Еврокода 7 на домаћу

праксу

Cena kursa:

25.000,00 Din.


Pravna lica mogu ostvariti popuste s obzirom na broj prijavljenih polaznika kursa:

# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 2 10 %
2 3 - 20 20 %
Lokacija:

Грађевински факултет у Београду

први спрат, сала 141

Булевар краља Александра 73

11000 Београд

Agenda:

1. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНИКЕ ТЛА РЕЛЕВАНТНИ ЗА ФУНДИРАЊЕ ОБЈЕКАТА (3 часа)

а) Тотални напони, ефективни напони, порни притисци

б) Смичућа чврстоћа - Дренирана и недеренирана анализа

в) Анализа деформација – Консолидација

г) Тумачење геотехничког елабората


2. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГЕОТЕХНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА ПРЕМА ЕВРОКОДУ – ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ (2 часа)

а) Стандарди и прописи-Структура Еврокодова 

б) Концепт поузданости & Теорија вероватноће (појам карактеристичне вредности)

в) Теорија граничних стања носивости и употребљивости

г) Метод парцијалних коефицијената сигурности (прорачунске ситуације и приступи, дејства и утицаји од дејства, прорачунска и репрезентативна вредност, комбинације, својства материјала и носивости, геометријски подаци)

д) Прорачунски модел тла (план и програм истражних радова, изведени геотехнички параметри, статистичке методе случајне променљиве и карактеристична вредност геотехничких параметара )


3. ПРОРАЧУН ПЛИТКИХ ТЕМЕЉА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7 (3,5 часа)

а) Истражни радови

б) Избор дубине фундирања

в) Гранична стања & облици механизма лома

г) Носивост темељног тла - прорачунски приступи 1,2,3

д) Клизање плитких темеља

ђ) Гранична стања употребљивости - Слегање плитких темеља

е) Примери – На примеру тракастог темеља и темеља самца илустроване су основне разлике у пројектовању према важећем Правилник и Еврокоду 7


4. ПРОРАЧУН ШИПОВА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7 (3,5 часа)

а) Истражни радови 

б) Гранична стања & облици механизма лома

в) Разлике у односу на класичне методе прорачуна

г) Аксијална носивост сипова - прорачунски приступи 1,2,3, моделски и корелацијски коефицијенти

д) Пример – Илустрован је прорачун аксијалне носивости шипа на основу параметара смичуће чврстоће, као и применом резултата ЦПТ опита