Kursevi po oblastima

Građevinski fakultet organizuje dva tipa kurseva: otvoreni i "in house" kursevi.

Отворени курсеви се одржавају у просторијама нашег факултета, у унапред заказаним териминима и према агенди, тј. плану, програму и сатници који су дефинисани и акредитовани одлуком наставно научног већа. У зависности од теме и области коју покривају, они могу бити једнодневни или вишедневни, са активном наставом у трајању од 4 до 6 сати дневно. Овај тип курса могу да похађају сви заинтересовани полазници који се региструју, а потом и пријаве на курс.

"In house" курсеви се посебно креирају или од постојећих прилагођавају потребама конкретне компаније и изводе се само за полазнике из одређене компаније. По договору се могу одржавати у просторијама клијената, у просторијама Факултета или на некој трећој локацији (у Београду или ван њега).

Дани којима би се одржавали овакви курсеви били би одређени у договору са клијентом. Минималан број полазника по групи, неопходан за одржавање "in house" тренинга је 10, осим ако се другачије не договоре представници компаније и руководилац курса.

Велика предност оваквих курсева је та што се клијенту пружа помоћ у схватању проблема, па се тек након тога приступа извођењу наставе. У сарадњи стручњака са Грађевинског факултета задужених за одређене области, и стручних представника компаније, креира се максимално прилагођен курс потребама конкретног клијента. По завршетку курса, полазници добијају сертификат, а у договору са клијентом могу се извршити и различита тестирања запослених.

Списак курсева по областима дат је у наставку:

Конструкције

Интензиван развој нових технологија и материјала у грађевинарству, као и софтвера који се примењују приликом пројектовања конструкција, захтева од компанија да прате кретања у овим областима како би остале конкурентне на тржишту. Такође битан сегмент приликом пројектовања и грађења конструкција свакако преставља техничка регулатива- прописи, стандарди, правилници и техничке препоруке, који се динамично мењају. Иако је у позадини свих њих фундаментално знање теорије конструкција, за инжењерску праксу је од изузетног значаја њихова примена кроз поступке конципирања конструкције, димензионисања и обликовања детаља.


Да би запослени у компанијама стекли или проширили знања која су потребна, а ускоро ће бити и неопходна за пројектовање и грађење конструкција, планирано је неколико курсева различитих нивоа, од основних до специјалистичких.

Хидротехника и водно еколошко инжењерство

Svakodnevna inženjerska praksa u oblasti hidrotehnike zahteva od korisnika primenu savremenih, kompleksnih softverskih paketa za projektovanje i matematičko modeliranje. Teorijska znanja koja se stiču na osnovnim i diplomskim akademskim studijama pružaju osnovu za razumevanje fizičkih procesa koji su deo svih hidrotehničkih problema. Međutim, kompleksnost softverskih paketa koji se koriste za projektovanje i analizu, kao i specifičnosti hidrotehničkih problema u praksi, zahtevaju unapređenje stečenih znanja i kritičku analizu dobijenih rezultata.

Kako bi zaposleni u projektantskim kompanijama i komunalnim preduzećima stekli nova i proširili postojeća znanja, neophodna za svakodnevnu inženjersku praksu, predviđena je organizacija nekoliko kurseva iz oblasti matematičkog modeliranja vodovodnih i kanalizacionih sistema, počev od osnovnih do naprednih.

Управљање пројектима

Sa godišnjim obrtom od 10 triliona dolara građevinska industrija je jedan od najvećih sektora svetske ekonomije i jedan od najvećih pokretača privrednog rasta. Istovremeno, godišnja produktivnost građevinskog sektora u poslednjih 20 godina pokazuje vrlo slab rast. Procenjuje se da se povećanjem produktivnosti u građevinskoj industriji stvara prostor za povećanje dodatne vrednosti u iznosu od 1,6 triliona dolara. Ovo povećanje produktivnosti bi značilo stvaranje proizvoda veće vrednosti po nižoj ceni, veću profitabilnost za sve učesnike i veće plate za radnike.

Kao segmenti u kojima treba delovati kako bi se povećala produktivnost najviše se pominje poboljšanje procesa upravljanja projektima, izvođenje radova na gradilištu, digitalizacija, novi materijali i automatizacija i dodatna obuka radnika. Procenjuje se da bi se poboljšanjima u ovim segmentima uštedeli troškovi od iznosu od 14% do 21%. U okviru ove oblasti planirano je nekoliko kurseva koji su usmereni ka povećanju znanja i veština koje mogu dovesti do povećanja produktivnosti u različitim segmentima u građevinskoj industriji.

Геодезија

курс у припреми

Геотехника

Март 2020. године означен је као термин када ће “Правилник за грађевинскe конструкцијe” званично ступити на снагу. Тиме ће Европске норме (Еврокодови) и формално добити статус мандаторне техничке регулативе за пројектовање и извођење грађевинских конструкција. Досадашњи правилници/стандарди у области Геотехнике заснивали су се на традиционалном приступ пројектовања према допуштеним напонима и глобалном фактору сигурности. Увођење концепта граничних стања у геотехничко пројектовање (Еврокод 7) представља суштинску промену у филозофији пројектовања, где се парцијалним факторима узима у обзир неједнака непоузданост основних улазних променљивих. 
Како би грађевински инжењери свих профила стекли нова и проширили постојећа знања, неопходна за свакодневну инжењерску праксу, планирано је неколико курсева из области Геотехнике, почев од основних до напредних.

Заједничке основе