Opis kursa:

Обезбеђење чисте, хигијенски исправне воде за пиће, заштита од поплава и хигијена неке су од најважнијих потреба сваког друштва. Историјски гледано,  канализациони систем, тј. систем за прикупљање и одвођење урбаног отицаја,  је сматран: а) виталним ресурсом са становишта прикупљања кишнице и њене поновне употребе, б) системом погодним за одвођење и транспорт отпадних вода, ц) системом који служи као заштита од поплава, али и д) системом који представља опасност од заразе. Отпанда вода у урбаним срединама потиче из домаћинстава али настаје и као нуспродукт различитих индустријских процеса. С друге стране, кишни отицај настаје као последица атмосферских падавина. Обе наведене врсте отицаја које се генеришу у урбаној средини се морају на адекватан начин прикупити, третирати и евакуисати до места испуста у реципијент. Кроз историју уочљива су два тренда пројектовања и развоја канализационих система: 1) општи системи у којима се отпадна вода и кишница транспортују заједно и 2) сепарациони системи у којима се ови отицаји раздвајају. Убрзана урбанизација неминовно утиче на повећање обе врсте отицаја, сходно чему је тренд да се нови системи пројектују као сепарациони, а постојећи општи реконструишу у сепарационе. Било да се ради о пројектовању нових или реконструкцији постојећих система, савремена инжењерска пракса подразумева употребу математичких модела који треба да послуже као основ за анализу различитих пројектних решења.


Најпопуларнији слободно доступан програмски пакет за математичко моделирање канализационих система је Storm Water Management Model (SWMM), развијен од стране Америчке агенције за заштиту животне средине (енг. Environmental Protection Agency – EPA). SWMM је јединствен дистрибутивни динамички модел за симулацију падавина и отицаја који се може користити за појединачне епизоде или континуалне симулације квантитета и квалитета отицаја, пре свега у урбаним срединама. Поред основног моделирања канализационог система, програмски пакет SWMM поседује и широк спектар могућности за моделирање различитих процеса у урбаној средини као што су: интеракција канализационог система са подземним водама, моделирање квалитета отицаја и моделирање различитих самоодрживих елемената за контролу отицаја (нпр. зелени кровови и инфилтрациони базени). Математички модел се формира кроз јединствен графички интерфејс задавањем визуелних елемената (елементи мреже) и невизуелних елемената (временске серије и контроле). Доступно је више модела за моделирање различитих хидролошких процеса на сливу као и неколико математичких модела за симулацију течења у канализационој мрежи. Основне предности програмског пакета SWMM су јавна доступност и једноставност коришћења које га чине погодним за савладавање основа математичког моделирања канализационих система. Такође, рачунски модели SWMM-а су имплементирани у многе комерцијалне програмске пакете који се користе у инжењерској пракси, чиме је омогућена примена стечених знања и за рад у другим програмским окружењима. 

У оквиру програма континуиране едукације полазницима се нуди основни курс из области математичког моделирања канализационих система у урбаним срединама. Основни курс покрива: 1) основна знања из области хидролошких анализа у урбаним срединама, 2) основна теоријска знања из области моделирања неустаљеног течења у канализационим системима, 3) оспособљавање за формирање математичког модела канализационих система, 4) моделирање течења у канализационим системима различим математичким моделима неустаљеног течења и 5) оспособљавање за критичку анализу резултата моделирања. Последња ставка може бити нарочито корисна за инжењере из праксе, обзиром на бројне специфичности канализационих мрежа и усвајање погрешних пројектних решења до којих може доћи услед погрешног тумачења резултата математичког  модела.

Dužina trajanja:

3 радна дана :
07.10.2019.
08.11.2019.
09.11.2019.

18 сати активне наставе


*ukoliko se prijavi minumum 8 polaznika

Kome je namenjen:

Грађевински инжењери (одсек за хидротехнику) запослени у домаћим комуналним предузећима и пројектантским фирмама.

Cilj kursa:

1.    Упознавање полазника курса са областима примене и радним окружењем програмског пакета SWMM.

2.    Оспособљавање полазника за формирање математичког модела канализационог система у оквиру бесплатног програмског пакета SWMM.
 
3.    Стицање основних знања из теоријских основа математичког моделирања канализационих система.

4.    Стицање основних знања о потребним хидролошким анализама и избору меродавних киша за анализу канализационих система.

5.    Упознавање са могућностима, ограничењима и областима примене различитих математичких модела за симулацију течења у канализационој мрежи

6.    Оспособљавање полазника за самостално математичко моделирање и анализу канализационих система применом програмског пакета SWMM.

7.    Оспособљавање полазника за критичку анализу резултата симулација неустаљеног течења у канализационим системима применом програмског пакета SWMM.

Znanje i veštine:

1.    Основна знања о хидролошким анализама у урбаним срединама и избору меродавних киша за анализу канализационих система.

2.    Критичко сагледавање области примене појединих математичких модела у анализама рада канализационих система.

3.    Формирање математичког модела канализационе мреже у оквиру бесплатног бесплатног програмског пакета SWMM.

4.    Моделирање неустаљеног течења у оквиру бесплатног програмског пакета SWMM.


5.    Критичка анализа резултата симулација неустаљеног течења у канализационим системима.

Cena kursa:

50.000,00 Din.


Pravna lica mogu ostvariti popuste s obzirom na broj prijavljenih polaznika kursa:

# BROJ POLAZNIKA Popust
Lokacija:

Грађевински факултет у Београду први спрат, сала 126 (рачунарски центар)
Булевар краља Александра 73
11000 Београд
Србија

Agenda:


Дан/Сат
Тема
Метод обуке*
Дан 1


9:00 – 10:30
Увод у математичко моделирање канализационих система у урбаним срединама
предавање
10:45 – 12:15
Хидролошке анализе и меродавне падавине
предавање
13:30 – 15:00
Хидролошки процеси и моделирање отицаја у урбаним срединама
предавање
15:15 – 16:45
Математичко моделирање течења у канализационим системима
предавање
Дан 2

9:00 – 10:30

Увод у SWMM – упознавање са корисничким интерфејсом и основним подешавањима

вежбе
10:45 – 12:15

Увод у SWMM – креирање једноставног модела канализационог система (унос визуелних објеката)

вежбе
13:30 – 15:00

Увод у SWMM – креирање једноставног модела канализационог система (унос невизуелних објеката)

вежбе
15:15 – 16:45

Увод у SWMM – анализа резултата симулације на једноставном моделу канализационог система

вежбе
Дан 3


9:00 – 10:30

SWMM – Осетљивост модела на промену параметара урбаних сливних површина

вежбе
10:45 – 12:15

SWMM – Анализа примене различитих математичких модела течења у мрежи

вежбе
13:30 – 15:00

SWMM – Моделирање реалне канализационе мреже насеља

вежбе
15:15 – 16:45

SWMM – Анализа резултата симулације на реалном примеру канализационе мреже насеља

вежбе