Хидротехника и водно еколошко инжењерство

Математичко моделирање канализационих система применом програмског пакета SWMM – Основе

Опис курса


Канализациони системи – системи за прикупљање и одвођење урбаног отицаја, као што су отпадне воде и кишни отицај, генеришу се у урбаној средини и морају се на адекватан начин прикупити, третирати и евакуисати до места испуста у реципијент. Убрзана урбанизација утиче на повећање обе врсте отицаја, што ствара потребу да се нови системи пројектују као сепарациони, а постојећи општи реконструишу у сепарационе. У циљу ефикаснијег пројектовања система за отицање воде, савремена инжењерска пракса захтева коришћење математичких модела као основе за пројектна решења.

Овај курс упознаје вас са математичким моделирањем канализационих система у урбаним срединама у програмском пакету SWMM, дистрибутивном динамичком моделу за симулацију падавина и отицаја.

Курсом је обухваћено представљање области хидролошких анализа у урбаним срединама, као и моделирања неустаљеног течења у канализационим системима, оспособљавање за формирање математичког модела канализационих система, моделирање течења у канализационим системима различитим математичким моделима неустаљеног течења и оспособљавање за критичку анализу резултата моделирања.

Курс је намењен запосленима у пројектантским компанијама и комуналним предузећима који желе да стекну основна знања о математичком моделирању канализационих система применом програмског пакета SWMM, који се користи за пројектовање и анализу, као и специфичности хидротехничких проблема у пракси.

SWMM је најпопуларнији слободно доступан програмски пакет за математичко моделирање канализационих система. Поседује широк спектар могућности за моделирање различитих процеса у урбаној средини. Јавно је доступан и једноставан за коришћење, а његови рачунски модели су имплементирани у комерцијалне програмске пакете, тако да ћете стечена знања на курсу моћи да примените за рад и у другим програмским окружењима.
 

Научићете  Теоријске основе математичког моделирања канализационих система
  Основне области примене и радног окружења програмског пакета SWMM
  Основе о потребним хидролошким анализама и избору меродавних киша за анализу канализационих система
  Да формирате математички модел канализационог система у оквиру пакета SWMM
  Да примењујете различите математичке моделе за симулацију течења у канализационој мрежи
  Да самостално математички моделирате и анализирате канализационе системе применом пакета SWMM
  Да критички анализирате резултате симулација неустаљеног течења у канализационим системима применом пакета SWMM.

Предавачи


проф.др Милош Станић

диплoмирани грађевински инжењер

в.проф. Душан Продановић

диплoмирани грађевински инжењер

доц.др Александар Ђукић

диплoмирани грађевински инжењер

•    Доцент на Катедри за хидротехнику и водно еколошко инжењерство, ангажован на реализацији наставе на предметима Дренажни системи, Наводњавање и Урбана хидрологија на основним академским студијама, предмету Хидроинформатика на дипломским студијама и предмету Моделирање процеса падавине-отицај на специјалистичким студијама.
•    Од 2011. године ангажован на изради техничке документације разних пројеката, студија и експертиза из области хидротехнике, које Грађевински факултет реализује преко Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство.
•    Аутор је и коаутор преко 40 радова у водећим међународним и домаћим часописима, на међународним и домаћим научним и стручним скуповима,  од којих су најзначајнији они из области хидроинформатике.

•    Доцент на Катедри за хидротехнику и водно еколошко инжењерство, ангажован на реализацији наставе на предметима Дренажни системи, Наводњавање и Урбана хидрологија на основним академским студијама, предмету Хидроинформатика на дипломским студијама и предмету Моделирање процеса падавине-отицај на специјалистичким студијама.
•    Од 2011. године ангажован на изради техничке документације разних пројеката, студија и експертиза из области хидротехнике, које Грађевински факултет реализује преко Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство.
•    Аутор је и коаутор преко 40 радова у водећим међународним и домаћим часописима, на међународним и домаћим научним и стручним скуповима,  од којих су најзначајнији они из области хидроинформатике.

Програм / садржај курса


Први дан

Увод у математичко моделирање канализационих система у урбаним срединама
Хидролошке анализе и меродавне падавине
Хидролошки процеси и моделирање отицаја у урбаним срединама
Математичко моделирање течења у канализационим системима
Други дан

Увод у SWMM – упознавање са корисничким интерфејсом и основним подешавањима

Увод у SWMM – креирање једноставног модела канализационог система (унос визуелних објеката)

Увод у SWMM – креирање једноставног модела канализационог система (унос невизуелних објеката)

Увод у SWMM – анализа резултата симулације на једноставном моделу канализационог система

Трећи дан

SWMM – Осетљивост модела на промену параметара урбаних сливних површина

SWMM – Анализа примене различитих математичких модела течења у мрежи

SWMM – Моделирање реалне канализационе мреже насеља

SWMM – Анализа резултата симулације на реалном примеру канализационе мреже насеља


Организација и цена курса

Курс траје 3 дана и обухвата укупно 24 сата предавања и вежби. Сесије трају по 90 минута. Првог дана предвиђена су предавања, док су остала два дана курса конципирани као вежбе.


Цена курса:

50.000,00 РСД. + ПДВ


Цена курса обухвата:

•    24 сата предавања и вежбања
•    штампани материјал са курса
•    сертификат о завршеном курсу
•    кафе паузе: кафа/ чај/ вода
•    паузе за ручак: лагани оброк

За правна лица обезбеђујемо попусте у односу на број пријављених полазника.


# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 3 10 %
2 4 - 6 20 %


Када и где?

Ускоро

https://www.grf.bg.ac.rs

Грађевински факултет у Београду
Булевар краља Александра 73, Београд