Opis kursa:

Водоводни системи су сложени системи од виталног значаја за функционисање насеља. Њихов задатак је да допреме до потрошача довољне количине воде, као и да достављена вода буде задовољавајућег квалитета. Како би се обезбедило испуњање основног задатка водоводних система, у фазама планирања, пројектовања и управљања користе се математички модели система. Течење у цевима прстенасте мреже, од изворишта, преко постројења за припрему воде за пиће и резервоара, до самих потрошача, се  математички описује одговарајућим сетом обичних диференцијалних једначина. За одређен скуп граничних и почетних услова, једначине математичког модела се нумерички дискретизују по простору и времену. Решавањем дискретизованих једначина, долази се до података о вредностима хидрауличких параметара, притиска и протока, у анализираним деловима мреже. У оквиру програма континуиране едукације, полазници ће бити упознати са основама математичког моделирања течења под притиском употребом математичког модела квази-устаљеног течења. Такође, анализираће се нумеричка дискретизација једначина математичког модела као и њихово решавање методом чворова.

Тренутно најпопуларнији и најраспрострањенији алат за формирање математичког модела водоводних система је EPANET, Америчке агенције за заштиту животне средине (енг. Environmental Protection Agency – EPA). Поред чињенице да је алат бесплатан, за популарност је заслужан робустан математички и нумерички модел (Todini i Pilati, 1987). Имајући у виду карактеристике типичних водоводних система, EPANET водоводне системе представља помоћу графова, односно њихових основних елеманата: веза и чворова. Везе могу бити цеви, пумпе или затварачи, док се преко чворова представљају потрошачи и резервоари. У оквиру програма континуиране едукације, полазници ће се кроз практичне вежбе упознати са основама формирања математичког модела водоводног система помоћу чворова и веза у оквиру алата EPANET.

Посебан фокус програма континуиране едукације се поставља на спровођење симулација неустаљеног течења у водоводним системима, као и на одговарајућу критичку анализу резултата. У почетним корацима, полазници ће се кроз практична вежбе упознати са неопходним подешавањима везаним за системе јединица, параметре неустаљености и графичког приказа резултата. У наредним корацима, анализираће се параметри математичких и нумеричких модела као и њихов ефекат на резултате симулација. Коначно, анализираће се добијени резултати са аспекта примењивости у изазовима грађевинских инжењера хидротехнике.
 

Dužina trajanja:

3 радна дана :
31.10.2019.
01.11.2019.
02.11.2019.

18 сати активне наставе


*ukoliko se prijavi minumum 8 polaznika

Kome je namenjen:

Грађевински инжењери (одсек за хидротехнику) запослени у домаћим комуналним предузећима и пројектантским фирмама.

Cilj kursa:

    1.    Стицање знања из теоријских основа математичког моделирања водоводних система.

2.    Стицање знања из основа нумеричког решавања једначина математичког модела течења под притиском.

3.    Оспособљавање инжењера за формирање математичког модела водоводног система у оквиру бесплатног алата EPANET.

4.    Оспособљавање инжењера за употребу бесплатног алата EPANET за математичко моделирање водоводних система.

5.    Оспособљавање инжењера за критичку анализу резултата симулација квазиустаљеног течења у водоводним системима употребом бесплатног алата EPANET.

Znanje i veštine:

1.    Критичко сагледавање капацитета математичких модела у анализама рада водововдних система.

2.    Формирање математичког модела у оквиру бесплатног алата EPANET.

3.    Моделирање квазиустаљеног течења у оквиру бесплатног алата EPANET.

4.    Критичка анализа резултата симулација квазиустаљеног течења у водоводним системима.

Cena kursa:

50.000,00 Din.


Pravna lica mogu ostvariti popuste s obzirom na broj prijavljenih polaznika kursa:

# BROJ POLAZNIKA Popust
Lokacija:

Грађевински факултет у Београду први спрат, сала 126 (рачунарски центар)
Булевар краља Александра 73
11000 Београд
Србија

Agenda:


Дан/Сат
Тема
Метод обуке*
Дан 1


9:00 – 10:30
Увод у математичко моделирање течења под притиском
предавање
10:45 – 12:15
Математички модел квазиустаљеног течења
предавање
13:30 – 15:00
Дискретизација једначина математичког модела и решавање методом чворова
предавање
15:15 – 16:45

Увод у EPANET – водоводни системи представљени уз помоћ графа

предавање
Дан 2

9:00 – 10:30

Увод у EPANET – упознавање са корисничким прозором

вежбе
10:45 – 12:15

Увод у EPANET – упознавање са основним подешавањима

вежбе
13:30 – 15:00

Увод у EPANET – креирање простог примера мреже

вежбе
15:15 – 16:45

Увод у EPANET – анализа резултата симулације течења на простом примеру мреже

вежбе
Дан 3


9:00 – 10:30

EPANET – Симулација устаљеног течења у систему Резервоар (Tank) - мрежа

вежбе
10:45 – 12:15

EPANET – Симулација устаљеног течења у систему Резервоар (Tank) - мрежа

вежбе
13:30 – 15:00

EPANET – Анализа квазиустаљеног течења на реалном примеру водоводне мреже насеља

вежбе
15:15 – 16:45

EPANET – Анализа квазиустаљеног течења на реалном примеру водоводне мреже насеља

вежбе