Opis kursa:

Програм „Управљање пројектима у грађевинарству“ конципран је тако да укаже на проблеме који се јављају приликом реализације грађевинских пројеката као и на управљачке методе и алате које треба применити у појединим фазама како би се ти проблеми превазишли.

У првом делу курса објасниће се узроци проблема који се јављају на пројектима и начини на који се ти проблеми могу превазићи у пракси. Представиће се управљање пројектима по областима знања и по фазама реализације пројекта са становишта инвеститора и извођача. Објасниће се проблем фрагментације и концепт интегрисаног управљања пројектима.

У преосталом делу курса обрадиће се хронолошки фазе у реализацији пројекта:

Ране фазе пројекта пресудно утичу на коначан успех пројекта у смислу идентификације оптималне пословне варијанте инвестиције и остваривања максималних циљева пројекта. Представиће се садржај прединвестиционих анализа, улога (претходне) студије оправданости као и значај управљања ризицима у овој фази. Објасниће се метода дисконтованог новчаног тока и израда финансијске анализе у оквиру студије оправданости.

Кључна улога фазе пројектовања је обезбедити квалитет пројектне документације јер он пресудно утиче на максимизирање профита и уједно обезбеђује предуслове за успешну релаизацију фазе градње. Представиће се смисао и значај студије вредносног инжењерства и важност техничког квалитета пројектне документације.

Следећи значајан посао на пројекту је спровођење тендерских и уговорних процедура. Уговарање је неопходно спровести на сврсисходан начин, јер се тако обезбеђује основ за успостављање правилних односа и контролу рада кључних учесника пројекта, што представља један од предуслова за успешну реализацију пројекта. Представиће се различите тендерске и уговорне стратегије са њиховим последицама на даљи ток реализације пројекта.

Из угла извођача, формирање понуде је један од најважнијих послова на пројекту па ће бити речи о значају и квалитету планирања и специфичностима прорачуна различитих категорија трошкова у оквиру понуде.

Фаза реализације пројекта (извођење радова) је веома комплексна са становишта управљања пројектом. Објасниће се специфичности управљања временом, трошковима и квалитетом са нагласком на алате које треба применити у циљу успешне реализације ове фазе пројекта. Између осталог, указаће се на значај оперативног планирања и објасниће се правилан начин контроле реализације.

 

Dužina trajanja:

2 радна дана :
18.09.2019.
19.09.2019.
 
 

9 сати активне наставе


*ukoliko se prijavi minumum 5 polaznika

Kome je namenjen:

Виши и средњи менаџмент грађевинских предузећа, министарства, јавних предузећа и локалних самоуправа, као и стручњаци различитог профила заинтересовани за управљање инвестицијама, пројектовање и реализацију инвестиционих пројеката у грађевинарству.

Cilj kursa:

1. Унапређење знања и вештина полазника у области управљања пројектима у грађевинарству.
2. Указивање на кључне проблеме који се јављају у реализацији грађевинских пројеката.
3. Упознавање са управљачким алатима које треба примењивати у појединим фазама реализације пројекта како би се спречила појава проблема који се јављају на грађевинским пројектима
4. Стицање знања за учествовање у тимовима задуженим за управљање реализацијом различитих фаза пројекта.

Znanje i veštine:

Полазници ће стећи скедећа знања из различитих области која су им неопходна да би учествовали у тимовима задуженим за управљање реализацијом различитих фаза пројекта:

1. Оспособљавање полазника да (кроз примену адекватних управљачких алата)  руководе процесом израде прединвестиционих анализа, студија оправданости и пројектне документације.

2. Оспособљавање полазника за спровођење тендерских и уговорних процедура на пројекту.

3. Оспособљавање полазника за управљање реализацијом пројекта, што се посебно односи на планирање и контролу трошкова, времена и квалитета.

Полазници ће научити да:

1. Анализирају окружење пројекта (SWOT), анализирају и процене исплативост пројекта (метода дисконтованог новчаног тока) и сагледају начине на који се може оценити квалитет пројектне документације (концептуално познавање методе вредносног инжењерства).

2. Дефинишу оптималан уговорни систем за реализацију инвестиционог пројекта, изаберу оптималну уговорну стратегију, дефинишу критеријуме за избор понуђача и анализирају понуде.

3. Направе план за управљање временом и трошковима у фази реализације. 


Cena kursa:

30.000,00 Din.

Цена курса обухвата:
• 9 часова предавања и вежбања
• штампани материјал са курса
• сертификат о завршеном курсу.
• кафе паузе: кафа/ чај/ вода
• паузе за ручак: лагани оброк


Pravna lica mogu ostvariti popuste s obzirom na broj prijavljenih polaznika kursa:

# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 3 10 %
2 4 - 6 20 %
Lokacija:

Грађевински факултет у Београду први спрат, сала 126 (рачунарски центар)
Булевар краља Александра 73
11000 Београд
Србија

Agenda:


Дан/Сат
Тема
Метод обуке*
Предавачи
Дан 1

 9:00-10:30

УВОД – програм курса, инвестициони пројекат, управљање пројектом.

ПРИНЦИПИ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТОМ – проблеми/узроци, фрагментација /интеграција, фазе пројекта, области управљања, циљеви..

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
11:00-12:30

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ – анализа пројекта, идејна решења, анализа опција, анализа ризика.

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ – суштина студије оправданости, идејни пројекат, финансијска анализа.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
13:00-14:30

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - креативни квалитет пројектовања, вредносно инжењерство, технички квалитет пројектовања, управљање израдом пројектне документације.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
Дан 2


9:00-10:30

ТЕНДЕРИ И УГОВАРАЊЕ - како различите стратегије уговарања и тендера утичу на реализацију и успех пројекта.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
11:00-12:30

ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ - управљање трошковима, временом и квалитетом из угла инвеститора и извођача (почетак пројекта, планирање)

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
13:00-14:30

ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ - управљање трошковима, временом и квалитетом из угла инвеститора и извођача (месечно, контрола реализације и завршетак пројекта)

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић

Свака сесија је организована на следећи начин: предавање (60-70 мин), вежбе (10-15 мин) и дискусија (10-15мин).